Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie (…) o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Stilo Energy S.A.

Warszawa, 10 stycznia 2023 r.

Kalinauskas Sp. z o.o. 
ul. Grójecka 22/24 lokal 32
02-301 Warszawa
(Zawiadamiający)

Stilo Energy S.A.
ul. Traugutta 115c,
80-226 Gdańsk

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
skr. poczt. 419

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie (…) o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Stilo Energy S.A.

Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa], Kalinauskas Sp. z o.o. [Zawiadamiający] niniejszym zawiadamia, że w związku z dokonaniem w dniu 3 stycznia 2023 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [Sąd] rejestracji zmiany Statutu spółki Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku [Spółka], odzwierciedlającej podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1.800.000 zł dokonanej w ramach kapitału docelowego [Rejestracja Podwyższenia] doszło do przekroczenia przez Zawiadamiającego progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed rejestracją podwyższenia Kalinauskas Sp. z o.o. nie posiadał akcji Stilo Energy S.A.

Po rejestracji podwyższenia Kalinauskas Sp. z o.o. posiada 100.000 akcji Stilo Energy, co stanowi 5,15% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do 100.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,15% ogólnej liczby głosów.

Podmiot pośrednio zależny od Kalinauskas Sp. z o.o., tzn. PowerPlus Pentad Investments SA SKA posiada pakiet 733.706 akcji Stilo Energy S.A. uprawniający do 37,81% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Stilo Energy SA.

Kalinauskas Sp. z o.o.  nie posiada akcji w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Kalinauskas Sp. z o.o.  nie posiada instrumentów finansowych dotyczących akcji Stilo Energy, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy.

Alfonso Kalinauskas

Prezes Zarządu Kalinauskas Sp. z o.o.

Przeczytaj również
Menu