Raport bieżący ESPI 37/2022 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.        

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 24 listopada 2022 roku do Spółki wpłynęło od Pana Piotra Siudaka zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta, którego treść Emitent przekazuje poniżej.

„Ja, niżej podpisany Piotr Siudak, działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), niniejszym informuję, że w dniu 23 listopada 2021 r. dokonałem transakcji zbycia 2000 akcji spółki Stilo Energy S.A. przez co mój udział w kapitale zakładowym spadł poniżej poziomu 5%.

Przed transakcją posiadałem 88.300 akcji Stilo Energy co stanowi 5,02% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniało do 88.300 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,02% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu Transakcji będę̨ posiadał 86.300 akcji Stilo Energy co stanowi 4,90% udziału w kapitale zakładowym Emitenta co będzie uprawniało do 86.300 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,90% ogólnej liczby głosów.

Ponadto informuję, że w związku obowiązującym w Stilo Energy programem motywacyjnym, posiadam 39.252 warranty subskrypcyjne serii B uprawniające do objęcia akcji serii K, nie później niż̇ do 31 grudnia 2022 roku. Wobec czego łączna suma liczby głosów z posiadanych przeze mnie akcji i ww. instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy wynosi 125.552, co stanowi 6,98% kapitału zakładowego oraz taki sam udział liczbie głosów. Jednocześnie z zastrzeżeniem ww. informacji nie posiadam innych instrumentów finansowych dotyczących akcji Stilo Energy, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy.”

Przeczytaj również

Menu