Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A. – 18. 10.2022 r.

Powerplus Pentad Investments spółka akcyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000356226, NIP: 9522088240, REGON: 142422722 („Pentad”), jako akcjonariusz Stilo Energy S.A. reprezentujący ponad połowę kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 3, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych informuje, że na dzień 18 października 2022 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 12:00 w budynku pod adresem ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk. Szczegółowy porządek obrad wraz z precyzyjnym opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, jak również projektu uchwał oraz formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, znajdują się w załącznikach.

Informujemy, że ogólna liczba akcji w Spółce i tym samym liczba głosów z tych akcji w dniu niniejszego ogłoszenia wynosi  1.760.348 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści osiem).

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ zostało opublikowane w dniu 21 września 2022r. raportem bieżącym: ESPI nr 31/2022 i EBI nr 18/2022

ZAŁĄCZNIKI:

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: walne.zgromadzenie@stiloenergy.pl

Menu