Raport bieżący ESPI nr 27/2022 Aktualizacja informacji nt. planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych – wyniki głosowania i przyjęcie układu przez wierzycieli  

Data sporządzenia: 2022-08-24                                                                                                                       

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.      

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.         

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2022 w sprawie planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych oraz informacji zamieszczonych w tym zakresie w ostatnim raporcie okresowym za II kwartał 2022 r., Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2022 roku Emitent otrzymał od nadzorcy układu informację o wynikach głosowania nad układem Emitenta obejmującym propozycje układowe przedstawione w ww. raporcie bieżącym.

Zgodnie z otrzymaną informacją układ został przyjęty przez wierzycieli.

W głosowaniu udział wzięło łącznie 183 wierzycieli reprezentujących ok. 6,5 mln zł wierzytelności objętych układem, a łącznie [bez podziału na grupy] za przyjęciem układu oddano w ujęciu ilościowym łącznie 90,16% głosów, a przeciw układowi było 9,84% głosów, natomiast w ujęciu kapitałowym za przyjęciem układu oddano 76,02% głosów, a przeciw układowi było 23,98% głosów.

Jednocześnie Spółka informuje, że w oparciu o znowelizowane przepisy Prawa restrukturyzacyjnego układ przyjęty przez wierzycieli wymaga zatwierdzenia przez sąd, a wniosek w tym zakresie zostanie złożony przez Spółkę do końca sierpnia br.

O kolejnych istotnych etapach związanych z ww. postępowaniem o zatwierdzenie układu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Menu