RB EBI 1/2022 Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Emitenta

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 stycznia 2022 r. powziął informację o dokonaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 grudnia 2021 r.
Zgodnie z wnioskiem Spółki Sąd dokonał rejestracji zmiany Statutu polegających na zmianie § 4, § 11 ust.1 pkt.1), § 12, § 13 ust.3 pkt.10, § 15 ust.1., wykreśleniu § 5 oraz dodaniu § 51.

Zmiana § 4 Statutu Spółki polegała na nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.223.580 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż:
1) 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane nie później niż w terminie do 30 września 2025 r.;
2) 174.358 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane nie później niż w terminie 10 lat od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym.”

Zmiana § 11 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki polegała na nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
„§11. Kompetencje Walnego Zgromadzenia
1. Podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia będą wymagały w szczególności następujące sprawy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej;”

Zmiana § 12 Statutu Spółki polegała na nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
„§12. Skład Rady Nadzorczej
1. Rada Nadzorcza liczyć będzie od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na wspólną kadencję.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie w drodze pisemnej uchwały. 3
. Wniosek o powołanie członka Rady Nadzorczej składany jest na ręce Zarządu, przy czym jeżeli wniosek składany jest na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Rady Nadzorczej, wniosek dla swej ważności powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej.
4. W przypadku powstania w Radzie Nadzorczej wakatu skutkującego tym, że jej skład liczyłby mniej niż pięciu członków (tzw. organ kadłubowy), pozostali członkowie Rady Nadzorczej dokonają kooptacji poprzez powołanie członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnić funkcję do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia i który będzie podlegać procedurze zatwierdzenia jego wyboru na członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W przypadku braku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania członka Rady Nadzorczej dokooptowanego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia przedmiotowego Walnego Zgromadzenia.
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 (cztery) lata. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, a w razie potrzeby również Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.”

Zmiana § 13 ust. 3 pkt. 10) Statutu Spółki polegała na nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
„§13. Kompetencje Rady Nadzorczej
3. Uchwały Rady Nadzorczej będą wymagane w następujących sprawach:
10) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub zobowiązań, w tym warunkowych oraz dokonanie wydatku/ów o wartości przekraczającej (łącznie dla wszystkich typów transakcji, w jednym roku obrotowym) 2.000.000 zł, jeżeli nie zostały one przewidziane lub dopuszczone w biznesplanie;”

Zmiana § 15 Statutu Spółki polegała na nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
„§15. Kompetencje Zarządu
1. Zarząd Spółki będzie działał na podstawie opracowywanych przez siebie i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą Spółki biznesplanów przedstawiających plan (strategię) rozwoju Spółki, obejmujących m.in. zestawienie przewidywanych wydatków i przychodów.”

Dodano §51 o następującym brzmieniu:
„§51 . Kapitał docelowy
1. Zarząd upoważniony jest w okresie do 31 sierpnia 2022 r. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki poprzez emisję do 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji, których cena emisyjna zostanie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd może postanowić o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. Zarząd może emitować, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu warranty subskrypcyjne upoważniające do pierwszeństwa zapisu na akcje w ramach podwyższenia kapitału zakładowego
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.
4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia 10 kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, Zarząd zgodnie z art. 446 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w tej sprawie w formie aktu notarialnego. Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie z dniem ich objęcia.
5. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statut uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jarosław Król – Prezes Zarządu
  • Piotr Kowalczewski – Członek Zarządu

Załączniki:

Przeczytaj również
Menu