Raport bieżący ESPI 36/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 października 2022 r.    

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.        

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. [„Spółka”] informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 października 2022 r. [„NWZ”] był:

– Powerplus Pentad Investments SA SKA, który podczas obrad NWZ posiadał 706.206 akcji, z których przysługiwało 706.206 głosów, stanowiących odpowiednio 100% głosów w trakcie obrad NWZ oraz 40,12% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Menu