Raport bieżący ESPI 5/2023 Informacja o postanowieniu w sprawie ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego

Data sporządzenia: 2023-02-23                                                                          

Skrócona nazwa emitenta: Stilo Energy S.A

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.        

Treść raportu:                 

Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 23 lutego 2023 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy [Sąd] postanowienia z dnia 22 lutego 2023 r. o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości Emitenta.
Zgodnie z ww. postanowieniem, Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego, którego funkcję będzie pełnić Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje Sp. z o.o., a Emitent po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego pod rygorem nieważności. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od jej dokonania.
Jedocześnie Spółka przypomina, że zgodnie z informacjami przekazanymi raportem bieżącym ESPI nr 4/2023 Sąd postanowił zatwierdzić układ Emitenta zgodnie z propozycjami Spółki przedstawionymi raportem bieżącym nr 24/2022, a Spółka oczekuje aktualnie na uprawomocnienie się postanowienia zatwierdzającego układ.
Zgodnie z tym co Spółka komunikowała raportem bieżącym ESPI nr 18/2022, niezależnie od wniosku restrukturyzacyjnego Emitent działając z ostrożności procesowej zdecydował o złożeniu również wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, który jednak wejdzie w życie w przypadku ewentualnego zmaterializowania się scenariusza niezakończenia powodzeniem postępowania o zatwierdzenie układu w oparciu o znowelizowane przepisy Prawa restrukturyzacyjnego. Tymczasem Spółka otrzymała z Sądu postanowienie o zatwierdzeniu układu i aktualnie oczekuje na jego uprawomocnienie się.
Zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wniosku restrukturyzacyjnego, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny, a Sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku. Wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku.
O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z ww. postępowaniem Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu