RB ESPI 2/2022 Wybrane dane operacyjne dotyczące umów pozyskanych i zrealizowanych w IV kwartale 2021 r.

Treść raportu:

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”, „Emitent”] w związku z zakończeniem w dniu 13 stycznia 2022 r. procesu agregacji danych operacyjnych przekazuje do publicznej informacji wybrane dane dotyczące skali pozyskanych umów oraz zrealizowanych montaży przez Spółkę w okresie czwartego kwartału 2021 r. oraz narastająco.

1. Pozyskane umowy
W okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 Spółka pozyskała nowe umowy na realizację instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy wynoszącej 7 122,145 kWp [ang. kilo watt peak]. Dla porównania, w analogicznym okresie roku poprzedniego, łączna moc pozyskanych przez Emitenta zleceń osiągnęła poziom 5 456,9 kWp, co oznacza wzrost o 30,52 % r/r.

W ujęciu narastającym, na dzień 31.12.2021 łączna moc zakontraktowanych w 2021 r. zleceń Emitenta wyniosła 27 785,64 kWp. Wartość ta w porównaniu do analogicznego wyniku zanotowanego w roku poprzednim [24 906,34 kWp] jest wyższa o 11,56 %.

Należy wskazać, że część przychodów związanych z realizacją powyższych umów zostanie rozliczona po zakończeniu IV kwartału 2021 ze względu na przyjętą przez Spółkę konserwatywną politykę i zasady rachunkowości stosowane do realizowanych projektów, skutkujące rozpoznawaniem 100% przychodu dopiero po całkowitym wykonaniu instalacji fotowoltaicznej.

2. Zrealizowane montaże

W okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 Spółka wykonała montaże instalacji PV o łącznej mocy 6 341,735 kWp, co w ujęciu r/r jest wartością wyższą o ok. 1,12% wobec łącznej mocy 6272,255 kWp instalacji zrealizowanych w tym samym kwartale 2020 r.

W ujęciu narastającym, na dzień 31.12.2021 Emitent zrealizował montaż instalacji o łącznej mocy
24 108,06 kWp, podczas gdy w tym samym okresie w roku poprzednim było to 25 539,98 kWp. Jest to wartość niższa o blisko 5,61 % r/r.

Jednocześnie Emitent zwraca uwagę na fakt, iż każde z pozyskanych zleceń jest wyceniane w sposób indywidualny w zależności od zapotrzebowania i przyszłych oczekiwań inwestora względem projektowanej instalacji fotowoltaicznej, a także planowanych inwestycji komplementarnych jak np. pompa ciepła czy ładowarka samochodowa i tym samym Emitent wskazuje na możliwość wystąpienia rozbieżności w wysokości przychodów z tytułu instalacji jednostkowej wartości kWp w odniesieniu do poszczególnych rodzajów projektów.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu