RB ESPI 19/21 Wybrane dane operacyjne dotyczące umów pozyskanych i zrealizowanych w III kwartale 2021 r.

Treść raportu:

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”, „Emitent”] w związku z zakończeniem w dniu 15 października 2021 r. procesu agregacji danych operacyjnych przekazuje do publicznej informacji wybrane dane dotyczące skali pozyskanych umów oraz zrealizowanych montaży przez Spółkę w okresie trzeciego kwartału 2021 r. oraz narastająco.
1. Pozyskane umowy
W okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 Spółka pozyskała nowe umowy na realizację instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy wynoszącej 8 803 kWp [ang. kilo watt peak]. Dla porównania, w analogicznym okresie roku poprzedniego, łączna moc pozyskanych przez Emitenta zleceń osiągnęła poziom 7 485 kWp, co oznacza wzrost o 18% r/r.

W ujęciu narastającym, na dzień 30.09.2021 łączna moc zakontraktowanych w 2021 r. zleceń Emitenta wyniosła 21 501 kWp. Wartość ta w porównaniu do analogicznego wyniku zanotowanego w roku poprzednim [19 890 kWp] jest wyższa o ponad 8%.

Należy wskazać, że część przychodów związanych z realizacją powyższych umów zostanie rozliczona po zakończeniu III kwartału 2021 ze względu na przyjętą przez Spółkę konserwatywną politykę i zasady rachunkowości stosowane do realizowanych projektów, skutkujące rozpoznawaniem 100% przychodu dopiero po całkowitym wykonaniu instalacji fotowoltaicznej.

2. Zrealizowane montaże

W okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 Spółka wykonała montaże instalacji PV o łącznej mocy 8 862 kWp, co w ujęciu r/r jest wartością wyższą o ok. 17% wobec łącznej mocy 7 585 kWp instalacji zrealizowanych w tym samym kwartale 2020 r.

W ujęciu narastającym, na dzień 30.09.2021 Emitent zrealizował montaż instalacji o łącznej mocy
17 765 kWp, podczas gdy w tym samym okresie w roku poprzednim było to 19 268 kWp. Jest to wartość niższa o blisko 8% r/r.

Jednocześnie Emitent zwraca uwagę na fakt, iż każde z pozyskanych zleceń jest wyceniane w sposób indywidualny w zależności od zapotrzebowania i przyszłych oczekiwań inwestora względem projektowanej instalacji fotowoltaicznej, a także planowanych inwestycji komplementarnych jak np. pompa ciepła czy ładowarka samochodowa i tym samym Emitent wskazuje na możliwość wystąpienia rozbieżności w wysokości przychodów z tytułu instalacji jednostkowej wartości kWp w odniesieniu do poszczególnych rodzajów projektów.

Zarząd Spółki uznał przedstawione dane za istotne dla inwestorów i akcjonariuszy Emitenta w procesie dokonywania oceny bieżącej sytuacji Spółki oraz najbliższych perspektyw jej działalności. Dodatkową kwestią jest także wpływająca na działalność Spółki wysoka zmienność otoczenia biznesowego, w tym m.in. przepisów prawnych dotyczących branży.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Przeczytaj również

Menu