RB ESPI 15/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. [Spółka, Emitent] działając na podstawie na podstawie art. 395, 399 § 1 w zw. z art. 402(1)i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych (KSH), niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w budynku pod adresem ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął wniosek, od Akcjonariusza PowerPlus Pentad Investments S.A. S.K.A. z siedzibą w Warszawie [PowerPlus Akcjonariusz] , o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
Złożony wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki następujących spraw:

  1. Skrócenie terminu zamiany warrantów B na akcje serie K oraz ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji.
  2. Dokonanie podziału (splitu) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 10,00 zł (dziesięć złotych) na 1,00 zł (jeden złoty);
  3. Zwiększenie kapitału docelowego z 300.000 do 800.000 akcji oraz przedłużenie terminu, w którym Zarząd byłby upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego do 30.06.2025 r.

W uzasadnieniu do pkt 1 powyżej Akcjonariusz wskazał, iż wnosi o to celem zabezpieczenia pozycji rynkowej i sytuacji finansowej Spółki, a także słusznych interesów wszystkich akcjonariuszy, do czego niezbędne jest pozyskanie krótkoterminowego źródła finansowania w postaci wpływów z emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, a w przypadku braku zamiany tych warrantów we wskazanym terminie, możliwość zamiany warrantów serii B powinna wygasnąć. W ocenie Akcjonariusza, pełna realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii „B” do końca września 2022 r. pozwoli na uzyskanie ok. 1,7 mln zł;

Ponadto Akcjonariusz wskazał, iż w jego ocenie, opisane powyżej działania pozwolą na pozyskanie dodatkowych środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności Spółki oraz realizację celów biznesowych o charakterze strategicznym Spółki. Konsekwentnie są to działania ekonomicznie zasadne i leżące w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, co uzasadnia ich przyjęcie w ramach uchwał na następnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Stilo Energy S.A. informuje, że porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględnia sprawy zgłoszone w dniu dzisiejszym przez Akcjonariusza w punktach 11, 12, 13, 14 i 15.

Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Jedocześnie Spółka informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej, które ma być przedmiotem obrad w ramach pkt 8 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie jak tylko zostanie przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Przeczytaj również

Menu