RB ESPI 22/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 grudnia 2021 r.

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 23 listopada 2021 roku do Spółki wpłynęło od Akcjonariusza uprawnionego do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. PowerPlus Pentad Investments S.A. S.K.A. datowane na ten sam dzień żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 grudnia 2021 roku, godz. 12:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje załączniki do ww. żądania tj. i_ proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 21 grudnia 2021 roku, ii_ projekty uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 21 grudnia 2021 roku oraz iii_ proponowaną nową treść statutu Spółki.
Mając powyższe na uwadze działając na podstawie na podstawie 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 , 402_1_i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych _KSH_, niniejszym zwołuje na dzień 21 grudnia 2021 roku, na godzinę 12:00,Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w budynku pod adresem ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk. Ponadto Spółka przekazuje treść Opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów serii C oraz akcji serii J.
Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

ZAŁĄCZNIKI:

Przeczytaj również

Menu