RB ESPI 24/2021 Aktualizacja informacji nt. umowy kredytowej

Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 17 grudnia 2021 r. Spółka otrzymała z Banku Pekao S.A. [Bank] pismo dot. dalszych uruchomień kredytu obrotowego na podstawie umów kredytowych o których Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 5/2021.

W treści otrzymanego pisma Bank wskazał, że niedotrzymanie przez Spółkę poziomu wskaźnika kapitałowego uzgodnionego w ww. umowach oraz proponowane przyjęcie przez najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 21 grudnia 2021 r. [NWZ] uchwały dot. skrócenia okresu obowiązywania zobowiązania do nierozporządzania akcjami Spółki [lock-up] i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji z zachowaniem prawa poboru, mogą w ocenie Banku spowodować zwiększenie ryzyka terminowej spłaty zobowiązań wynikających z ww. umów. Wobec powyższego Bank poinformował, że do czasu stwierdzenia na podstawie kwartalnych sprawozdań finansowych spełnienia minimalnego poziomu wskaźnika kapitałowego uzgodnionego w treści ww. umów oraz otrzymania i analizy skutków wskazanych wyżej uchwał NWZ, wstrzymuje uruchomienia środków w ramach udzielonego Spółce kredytu obrotowego.

Emitent wyjaśnia, że niezwłocznie podejmie z Bankiem niezbędne działania w celu wyjaśnienia okoliczności wskazanych w ww. piśmie z Banku. W ocenie Spółki celem podjęcia przez NWZ uchwał w ww. zakresie jest dążenie do poprawy sytuacji finansowej Emitenta i wsparcie jego dalszego rozwoju, co w konsekwencji przyczyni się do spełnienia minimalnego poziomu kapitałowego uzgodnionego w umowach kredytowych z Bankiem.

Jednocześnie, Emitent informuje, że obecna sytuacja Spółki oraz stan jej zapasów, pozwalają na niezakłóconą realizację rozpoczętych już projektów i zleceń.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z uruchomieniem kredytu na podstawie ww. umów Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Menu