Raport bieżący ESPI nr 26/2022 Informacja nt. niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Spółki  

Data sporządzenia: 2022-08-12

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.

Temat: Informacja nt. niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2022 roku Emitent otrzymał od Pop Investments Limited, funduszu inwestycyjnego prowadzonego przez Andrew Pegge’a, który aktywnie inwestuje na rynku polskim od kilkunastu lat oraz Kalinauskas Sp. z o.o., podmiotu powiązanego z Alfonso Kalinauskasem, który sprawuje kontrolę nad największym akcjonariuszem Stilo Energy SA, niewiążącą ofertę nabycia akcji oraz finansowania dla Spółki [Oferta] skierowaną do PowerPlus Pentad Investments SA SKA [Pentad] oraz Akcjonariuszy Stilo Energy S.A. objętych umowami lock-up.

Oferta oraz propozycja dofinansowania Spółki w celu umożliwienia jej prowadzenia działalności złożona została na następujących warunkach:

  1. Wielkość finansowania podstawowego wskazanego w Ofercie określona została na 4 mln zł.
  2. Wielkość finansowania dodatkowego [z ang. „contingency”, tj. „tylko jeśli zajdzie taka potrzeba”] wskazanego w Ofercie określona została na 1 mln zł.
  3. Cena nabycia od dotychczasowych akcjonariuszy wskazana została w Ofercie na 0,30 zł za akcję.
  4. Liczba akcji do nabycia wskazana w Ofercie to nie mniej niż 690.374 akcji, przy czym 422.270 dotyczy akcji od innych akcjonariuszy objętych umową lock-up oraz 268.104 akcji od Pentad.
  5. Skrócenie terminu konwersji 174.356 warrantów serii B do 31 grudnia 2022 r., po upływie którego terminu zostaną one umorzone.
  6. Zapewnienie finansowania dłużnego w kwocie 4 mln zł w formie pożyczki na okres 3 lat dla Stilo Energy [pod warunkiem zatwierdzenia układu zakładającego redukcję zadłużenia].
  7. Ustanowenie kapitału docelowego [500.000 akcji po cenie równej wartości nominalnej], do uchwalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie zwołane możliwie najszybciej, w praktyce po zatwierdzeniu układu zakładającego redukcję zadłużenia [5 mln zł po wartości nominalnej z 3 letnim terminem wykonalności].
  8. Uwzględnienie inflacji [wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych [CPI] ogłoszony przez GUS] powiększony o 2 punkty procentowe.

Termin ważności Oferty wskazany został na 31 sierpnia br., pod warunkiem zatwierdzenia układu zakładającego redukcję zadłużenia w terminie do 24 sierpnia 2022 r.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z ew. realizacją scenariusza opartego o realizację przedmiotowej oferty Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Emitent przypomina, iż Prezesem Zarządu Pentad jest Pan Alfonso Kalinauskas, który pełni jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Przeczytaj również
Menu