Raport bieżący EBI 19/2022 Zmiany w organach Spółki  

Data sporządzenia: 2022-10-03                                           

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu ESPI 21/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. Zarząd Stilo Energy S.A. [“Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 3 października 2022 r. pan Alfonso Kalinauskas złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie w tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki w związku z upływem okresu, na który pan Alfonso Kalinauskas oddelegowany był dotychczas do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, powołała go z dniem 3 października 2022 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta na okres trzyletniej kadencji.

Poniżej Spółka prezentuje informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

a) Alfonso Kalinauskas, pełnił dotychczas funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w okresie od lipca do września 2022 r. oddelegowany był zaś z ramienia Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezes Zarządu Spółki. Obecnie z dniem 3 października 2022 r. powołany został na trzyletnią kadencję.

b) Na kwalifikacje i doświadczenie zawodowe ww. osoby składa się piastowanie następujących funkcji:

– 2019 – obecnie: SE-1 sp. z o.o., Prezes Zarządu,

– 2018 r. – 2021 r.: CPD SA, członek Rady Nadzorczej,

– 2017 r. – 03.10.2022 r.: Stilo Energy SA, członek Rady Nadzorczej,

– 2017 r. – obecnie: Mangograss sp. z o.o., członek Zarządu,

– 2012 r. – obecnie: Intrepid sp. z o.o., Prezes Zarządu,

– 2011 r. – obecnie: Nubis SA, członek Rady Nadzorczej,

– 2008 r. – obecnie: Pentad Investments SA, Prezes Zarządu,

– 2002 r. – obecnie: Kalinauskas sp. z o.o., Prezes Zarządu,

– 1994 r. – 2002 r.: własna działalność gospodarcza,

– 1990 r. – 1994 r.: Fundacja – Centrum Prywatyzacji przy Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, specjalista.

Wykształcenie:

– 2003 r. -2004 r.: Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnictwo w rocznym studium podyplomowym z zakresu prawa spółek handlowych,

– 2003 r.: Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, uczestnictwo w dwuletnim studium podyplomowym z zakresu ubezpieczeń,

– 2001 r.: Dwuletnie studium podyplomowe Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, szkoła retoryki,

– 1997 r.: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, magister,

– 1994 r.: Dyplom doradcy dla small biznesu, Confederation College w Thunder Bay, Kanada,

– 1989 r.: St. John’s College w Santa Fe, USA, filozofia.

c) Alfonso Kalinauskas pełni funkcję Prezesa Zarządu Pentad Investments SA, spółki będącej komplementariuszem PowerPlus Pentad Investments SA SKA, która na dzień sporządzenia niniejszego raportu jest akcjonariuszem większościowym Stilo Energy SA. Alfonso Kalinauskas wskazuje na tę działalność wykonywaną poza emitentem, ponieważ działalność ta może mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

– Pentad Investments SA, Prezes Zarządu, funkcja nadal pełniona,

– Kalinauskas sp. z o.o., Prezes Zarządu, funkcja nadal pełniona,

– SE-1 sp. z o.o., Prezes Zarządu, funkcja nadal pełniona,

– Mangograss sp. z o.o., członek Zarządu, funkcja nadal pełniona,

– CPD S.A., członek Rady Nadzorczej, funkcja nie jest pełniona,

– Nubis S.A., członek Rady Nadzorczej, funkcja nadal pełniona,

– Stilo Energy S.A., członek rady nadzorczej, funkcja nie jest pełniona.

e) Alfonso Kalinauskas w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Ponadto Alfonso Kalinauskas w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) Alfonso Kalinauskas w okresie poprzedzającym powołanie na Prezesa Zarządu pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, który w dniu 31 maja 2022 r. rozpoczął postępowanie o zatwierdzenie układu.

g) Alfonso Kalinauskas nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej i nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) Alfonso Kalinauskas nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Menu