RB ESPI 10/2022 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Treść raportu:

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 8 kwietnia 2022 roku do Spółki wpłynęło od PowerPlus Pentad Investments S.A. SKA datowane na ten sam dzień zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 t.j., z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) PowerPlus Pentad Investments S.A. SKA z siedzibą w Warszawie (dalej „Pentad”) zawiadamia o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS nr 0000711740, spółka notowana na rynku NewConnect) (dalej „Spółka”).

1. Zwiększenie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiło wskutek nabycia 62.616 akcji nieuprzywilejowanych Spółki w ramach emisji akcji serii „N”, o której rejestracji przez KRS Spółka poinformowała raportem bieżącym 6/2022 w dniu 5 kwietnia 2022 r. wskazując, że w tym dniu (5 kwietnia 2022 r.) nastąpiło zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2. Przed zmianą udziału Pentad posiadał 627.468 akcji Spółki, co stanowiło 36,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało prawo do 627.468 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 36,98% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Po transakcji opisanej w punkcie 1 Pentad posiada 690.084 akcje Spółki, co stanowi 39,2% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do 690.084 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 39,2% udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. Podmioty zależne od Pentad nie posiadają akcji Spółki.

5. Przedmiotem transakcji, o której mowa w punkcie 1 i 4 nie były instrumenty, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy lub art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy i Pentad nie posiada takich instrumentów. 6. Zawiadamiający nie posiada akcji w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Menu