RB ESPI 18/2021 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stilo Energy S.A. zwołanego na dzień 22 września 2021 r. STILO ENERGY S.A.

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. [„Spółka”] informuje, iż w dniu 17 września 2021 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Akcjonariusza Powerplus Pentad Investments S.A. S.K.A. [„Akcjonariusz”] dotyczące cofnięcia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie powołania brakującego członka Rady Nadzorczej oraz wniosku w sprawie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie „powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw pod firmą Stilo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku”.

W uzasadnieniu złożonego oświadczenia Akcjonariusz wskazał, że w związku z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej, wskutek przystąpienia do niej w dniu 17 września 2021 r. Pana Piotra Siudaka, Rada może w pełni wykonywać swoje obowiązki ustawowe i statutowe polegające na bieżącym nadzorze nad działalnością Spółki, co czyni również wniosek o powołanie rewidenta bezprzedmiotowym.

Zarząd Spółki mając na uwadze powyższe oraz brak innych spraw przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia postanowił o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stilo Energy S.A. zwołanego na 22 września 2021 r. ze względu na jego bezprzedmiotowość. Decyzja o odwołaniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została zaakceptowana przez Radę nadzorczą Spółki.

Podstawa prawna: inne uregulowania

Menu