RB ESPI 15/2021 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 września 2021 r.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 września 2021 r. 

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. _“Spółka”_ informuje, że w związku z żądaniem akcjonariusza złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 września 2021 roku _”NWZ”_ Spółka dokonała zmiany pierwotnie ogłoszonego porządku obrad NWZ zgodnie ze złożonym żądaniem akcjonariusza w ten sposób, że po punkcie 7 pierwotnego porządku obrad NWZ dodano oznaczony kolejnym numerem punkt w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki pod firmą Stilo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Wobec powyższego poniżej Spółka przekazuje rozszerzony porządek obrad NWZ:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcia uchwały w przedmiocie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki pod firmą Stilo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Treść projektu uchwały do nowego punktu porządku obrad NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

ZAŁĄCZNIKI:

Menu