Raport bieżący ESPI 18/2022 Informacja nt. działań związanych z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Stilo Energy

Data sporządzenia: 2022-06-29

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2022 w sprawie podjęcia działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania układowego Stilo Energy S.A., Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 czerwca 2022 r. działając z ostrożności procesowej i kierując się interesem Emitenta i wierzycieli zdecydował o złożeniu z tym samym dniem wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, który wejdzie w życie w przypadku ewentualnego zmaterializowania się scenariusza niezakończenia powodzeniem postępowania o zatwierdzenie układu w oparciu o znowelizowane przepisy Prawa restrukturyzacyjnego, które pozostaje w toku.
Emitent przypomina, że zgodnie z ww. raportem bieżącym ESPI nr 14/2022, z dniem 31 maja 2022 r. wobec Spółki zostało dokonane obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego na dzień 31 maja 2022 r. w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym przed nadzorcą układu, które to postępowanie na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pozostaje w toku.
Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wniosku restrukturyzacyjnego, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny, a Sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia wniosku restrukturyzacyjnego.


O kolejnych istotnych etapach związanych z ww. postepowaniami Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu