RB ESPI 20/2021 Informacja nt. zamiaru przeprowadzenia emisji akcji Spółki

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 16 listopada 2021 r. podjął decyzję o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu pozyskania co najmniej 2 mln zł.
Zgodnie z wstępnymi założeniami Emitenta, planowana emisja akcji zostałaby przeprowadzona po cenie nominalnej z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki.
W ocenie Spółki środki finansowe pozyskane z ww. emisji umożliwią dalszą rozbudowę oferty produktowej Emitenta i tym samym przyczynią się do dalszego rozwoju i wzmocnienia pozycji rynkowej Spółki.
Ponadto zgodnie z przyjętymi w dniu dzisiejszym założeniami, po udzieleniu niezbędnych zgód korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza zaproponować zmianę Statutu poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 300.000 akcji Spółki [kapitał docelowy]. Intencją uchwalenia kapitału docelowego jest udostępnienie Spółce elastycznych narzędzi finansowania, które pozwolą reagować na przewidywane kierunki rozwoju całej branży.
W najbliższych dniach Spółka planuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, natomiast o kolejnych istotnych działaniach w ww. obszarach Spółka będzie informować na bieżąco w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu