RB ESPI 17/2021 Informacje o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce STILO ENERGY S.A.

Informacje o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce STILO ENERGY S.A.

Treść raportu:

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 15 września 2021 roku do Spółki wpłynęło od Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Siudaka sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Emitenta i przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Poniżej
Emitent zamieszcza pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

„Ja, niżej podpisany Piotr Siudak, działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Ustawa_, niniejszym informuję, że w dniu 15 września 2021 r. na podstawie informacji otrzymanych z domu maklerskiego powziąłem informację
o omyłkowym nieuwzględnieniu w zestawieniu transakcji zrealizowanych w dniach 20 – 23 sierpnia 2021 r. dodatkowej transakcji z dnia 20 sierpnia 2021 r. dotyczącej nabycia 708 akcji Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000711740 _Spółka, Stilo Energy_ w wyniku czego w związku z transakcjami nabycia łącznie 7.392 akcji Spółki zawartymi w dniu 22 sierpnia 2021 roku _Transakcja 1_ mój stan posiadania przekroczył 10%
w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed Transakcją 1 posiadałem 162.308 akcji Stilo Energy co stanowi 9,57% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniało do 162.308 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,57% ogólnej liczby głosów.

Po Transakcji 1 posiadałem 169.700 akcji Stilo Energy co stanowi 10,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniało do 169.700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie w związku z zawarciem w dniu 23 sierpnia 2021 r. oraz 13 września 2021 r. kolejnych transakcji nabycia akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym ostatniej z ww. transakcji tj. transakcji nabycia 1.400 akcji Spółki zawartej w dniu 13 września 2021 roku _Transakcja 2_, po rozliczeniu Transakcji 2 będę posiadał 171.200 akcji Stilo Energy co stanowi 10,09 % udziału
w kapitale zakładowym Emitenta i będzie uprawniało do 171.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,09% ogólnej liczby głosów.

Ponadto informuję, że w związku z realizacją programu motywacyjnego obowiązującego w Stilo Energy posiadam 2.824 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających nie później niż w terminie 10 lat od daty ich przydzielenia do objęcia akcji serii J oraz 39.252 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających nie później niż w terminie 10 lat od daty ich przydzielenia do objęcia akcji serii K, wobec czego łączna suma liczby głosów z posiadanych przeze mnie akcji i ww. instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy wynosi 213.276, co stanowi 12,57% obecnego kapitału zakładowego oraz taki sam udział w aktualnej liczbie głosów.
Jednocześnie z zastrzeżeniem ww. informacji nie posiadam innych instrumentów finansowych dotyczących akcji Stilo Energy, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy.”

Podstawa prawna: Art. 71 Ustawy o ofercie – wnioski o zwolnienie z obowiązku przekazania zawiadomienia, o którym mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Przeczytaj również
Menu