RB ESPI 7/2022 Przydział akcji serii N  

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 23 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału 63.633 akcji serii N o wartości nominalnej 10,00 zł każda wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 21 stycznia 2022 roku oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cena emisyjna jednej akcji serii N wyniosła 10 zł.

Akcje serii N po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Przeczytaj również
Menu