Raport bieżący EBI 1/2023 Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Emitenta

Data sporządzenia: 2023-01-03                                                                          

Treść raportu:                                                                                           

Zarząd Stilo Energy S.A. [“Spółka”] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 stycznia 2023 r. powziął informację o dokonaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [„Sąd”] rejestracji wnioskowanej przez Spółkę zmiany Statutu, odzwierciedlającej podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1.800.000 zł [do kwoty 19.403.480 zł] związaną z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 5 grudnia 2022 r. przyjętą w formie aktu notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze emisji 180.000 akcji imiennych zwykłych serii O.

Spółka informowała o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego raportem bieżącym EBI nr 25/2022.

Zgodnie z wnioskiem Sąd dokonał zmian Statutu polegających na zmianie §3 ust. 2 i ust. 3.

Zmiana § 3 ust. 2 polegała na nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.403.480,00 zł (dziewiętnaście milionów czterysta trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na:   

1) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A,         

2) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B,       

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii C,       

4) 205.000 (dwieście pięć tysięcy) akcji serii D,  

5) 72.500 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii E,        

6) 273.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji serii F,    

7) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G,             

8) 208.215 (dwieście osiem tysięcy dwieście piętnaście) akcji serii H,     

9) 93.000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I,       

10) 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji serii L,    

11) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii M,

12) 63.633 (sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści trzy) akcje serii N,       

13) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii O,       

 – o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.”

Zmiana § 3 ust. 3 polegała na nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

„Akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii N oraz serii O zostaną pokryte wkładami pieniężnymi w wysokości odpowiadającej ich wartości nominalnej. Akcje serii F, serii G, serii H, serii I oraz serii L obejmowane będą w zamian za wkłady pieniężne nie niższe od ich wartości nominalnej. Nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii F, serii G, serii H, serii I oraz serii L ponad ich wartość nominalną (agio) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.”            

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich w/w akcji wynosi 1.940.348.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu