RB ESPI 3/2021 Zawarcie umów lock-up na akcjach Emitenta

Zawarcie umów lock-up na akcjach Emitenta                                                                                           

Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje o zawarciu w dniu 20 kwietnia 2021 r. umów lock – upu pomiędzy Spółką a akcjonariuszami Spółki [w tym Członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta] gwarantujących nierozporządzanie akcjami Spółki, stanowiącymi ok. 85% ogółu akcji Spółki istniejących na dzień niniejszego raportu oraz taki sam procent w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki [co stanowi odpowiednio 97% ogółu akcji Spółki oraz taki sam procent w głosach na Walnym Zgromadzeniu przy wyłączeniu akcji serii L będących przedmiotem oferty publicznej poprzedzającej wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu – NewConnect]. Stosownie do wskazanych umów lock-up zakaz rozporządzania akcjami obowiązuje od dnia dzisiejszego do dnia 4 grudnia 2021 roku [Lock-up 1] oraz w okresie od dnia 5 grudnia 2021 roku do dnia następującego po upływie dwudziestu czterech miesięcy od dnia rejestracji akcji w KDPW, tj. do 19 kwietnia 2023 roku [Lock-up 2].

Zgodnie z zawartymi umowami Lock-up 1 oraz Lock-up 2 nie obejmuje takich przypadków jak w szczególności: [i] zbycie akcji w wyniku orzeczenia sądu lub z powodu wydania decyzji przez organ administracji publicznej; [ii] zbycie akcji w ramach skupu akcji własnych ogłoszonego i przeprowadzonego przez Emitenta; [iii] przeniesienie akcji w wyniku dziedziczenia; [iv] zbycie lub przeniesienie akcji w wyniku prowadzonego postępowania upadłościowego; [v] zbycie akcji na rzecz podmiotu powiązanego; [vi] w odniesieniu do akcjonariuszy mających formę funduszu inwestycyjnego zbycie wynikające z obowiązku dostosowania limitów inwestycyjnych do wymogów ustawowych.

Umowy zawarte z akcjonariuszami Spółki przewidują ponadto, że w okresie Lock-up 1 oraz Lock-up 2 istnieje możliwość zbycia przez Akcjonariuszy określonej umownie części posiadanych przez nich akcji [stanowiącej w okresie Lock-up 1 oraz Lock-up 2 odpowiednio nie więcej niż 5% oraz 10% posiadanych przez nich akcji] wyłącznie po cenie nie niższej niż 64,50 zł za jedną akcje. Intencją Spółki w odniesieniu do ww. wyjątku jest w szczególności zapewnienie możliwości zwiększenia płynności akcji Spółki w ramach obrotu na NewConnect poprzez zwiększenie liczby akcji Spółki w wolnym obrocie [tzw. free-float], przy odpowiednio wysokim kursie akcji względem ceny emisyjnej serii L.

Umowy podpisane z akcjonariuszami przewidują kary pieniężne na wypadek naruszenia przez nich zakazów dotyczących rozporządzania akcjami Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Przeczytaj również
Menu