RB ESPI 14/2022 Aktualizacja informacji nt. umowy kredytowej – nieprzedłużenie umowy standstill oraz podjęcie działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania układowego Stilo Energy

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2022 w sprawie zawarcia z Bankiem Pekao S.A. [Bank] aneksu do umowy o zawieszeniu dochodzenia roszczeń [tzw. umowa standstill], Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje o powzięciu w dniu 31 maja 2022 r informacji od Banku o zamiarze nieprzedłużania przez Bank umowy standstill, która obowiązuje do dnia 31 maja 2022 r.
Powyższe oznacza, że Bank będzie uprawniony do wszczęcia działań windykacyjnych i dochodzenia od Spółki spłaty zaciągniętego kredytu w kwocie 6 mln zł którego wykorzystanie na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego wynosi ok. 3,36 ,mln zł.
Wobec powyższego w tym samym dniu Spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu w oparciu o znowelizowane przepisy Prawa restrukturyzacyjnego, w tym dokonaniu przez doradcę restrukturyzacyjnego w imieniu Spółki obwieszczenia o otwarciu postępowania o zawarcie układu we właściwym rejestrze.
O kolejnych istotnych etapach związanych z ww. działaniami Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Przeczytaj również
Menu