RB ESPI 3/2022 Aktualizacja informacji nt. umowy kredytowej – zawarcie z Bankiem Pekao S.A. umowy o zawieszeniu dochodzenia roszczeń

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2021 dotyczącego wstrzymania uruchomienia środków w ramach udzielonego Spółce kredytu obrotowego, Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 12 stycznia 2022 r. zawarł z Bankiem Pekao S.A. [Bank] umowę o zawieszeniu dochodzenia roszczeń tzw. umowa standstill [Umowa].
Zgodnie z Umową strony uzgodniły, że w okresie od 12 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. [Okres Obowiązywania] przeprowadzą negocjacje celem uzgodnienia warunków restrukturyzacji umów kredytowych, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2021, pod warunkiem dostarczenia przez Emitenta do Banku uzgodnionych dokumentów finansowych niezbędnych do analizy sytuacji finansowej Emitenta.
W przypadku skutecznego przeprowadzenia negocjacji oraz pozytywnej oceny możliwości poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej Emitenta i realizacji spłat wynikających z udzielonych przez Bank kredytów, warunki umów kredytowych zostaną określone w odrębnej umowie.
W okresie obowiązywania Umowy Bank zobowiązał się nie podejmować działań, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na proces uzgodnienia warunków współpracy jak w szczególności [i] nie podejmować żadnych działań zmierzających do realizacji partykularnego interesu Banku, [ii] nie składać wniosku o ogłoszenie upadłości, ani nie podejmie żadnych innych postępowań upadłościowych lub innych podobnych postępowań w jakiejkolwiek jurysdykcji, w odniesieniu do Spółki, [iii] nie dokonywać wypowiedzenia umów kredytowych, ani nie podejmować czynności zmierzających do postawienia umów kredytowych w stan natychmiastowej wykonalności, [iv] zaniechać dochodzenia spłat wymagalnych zobowiązań Emitenta wynikających z umów kredytowych oraz umożliwić na dotychczasowych warunkach przeprowadzanie przez Spółkę operacji na rachunkach bankowych, w tym, w szczególności korzystania z otrzymywanych środków na rachunkach Spółki w celu prowadzenia bieżącej działalności oraz [v] nie podejmować żadnych działań windykacyjnych dotyczących umów kredytowych zawartych przez Spółkę. Zobowiązania wskazane w pkt [i] – [iv] ustają w wypadku gdy inny wierzyciel podejmie ww. działania wobec Spółki.
Spółka zobowiązała się z kolei przede wszystkim do współpracy z Bankiem w celu możliwie sprawnego uzgodnienia nowych warunków istniejących umów kredytowych..
Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia Okresu Obowiązywania.
O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z uzgodnieniami zmiany warunków umów kredytowych Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Menu