Raport bieżący ESPI 33/2022 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce 

Data sporządzenia: 2022-10-11                                                                                                        

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.   

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:                                                                                                                         

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 11 października 2022 roku do Spółki wpłynęło od Pop Investments Ltd. z siedzibą w Ramsey, Isle of Man [Wielka Brytania] zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta, którego treść Emitent przekazuje poniżej oraz zawiadomienie od PowerPlus Pentad Investments SA SKA, którego treść Emitent również przekazuje poniżej.

Zawiadomienie od Pop Investments Ltd.:

„Acting pursuant to art. 69 paragraph.1 point 1 and paragraph. 2 point 1 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies (the „Act”), on behalf of Pop Investments Limited with its registered office at lst Floor, 4 West Quay, Ramsey, Isle of Man, lM81DW („Notifying Party”), I hereby report that in connection with the purchase of a total of 300.000 shares in Stilo Energy S.A. with its registered office in Gdansk („Company”) under a block trade concluded on 7 October 2022 on the alternative trading system („Transaction”), the Notifying Party has become a Company shareholder.

Before the Transaction, Pop Investments Limited did not own any shares in the Company.

After the Transaction, Pop Investments Limited owns 300,000 shares in the Company constituting 17.04% of the Company’s share capital and entitling it to 300,000 votes at the Company’s General Meeting, constituting 17.04% of the total number of votes.

Pop Investments Limited does not have any subsidiaries that hold shares in the Company.

There are no persons referred to in Art. 87 sec.1 item 3 lit. c)1 the Act.

Pop Investments Limited does not have any financial instruments related to the Company’s shares referred to in Art. 69 sec. 4 items 7-92 of the Act.

———————————————————————

1 This refers to a third party with which an agreement has been executed on transferring voting rights. 2 This refers to financial instruments that:

1) following their term of maturity confer the right, or obligate, their holder to acquire outstanding voting shares, or

2) are directly or indirectly pegged to the issuer’s shares and generate economic effects similar to the effects of the financial instruments described in item 1, regardless of whether or not those financial instruments are exercised through a financial settlement.”

Zawiadomienie od PowerPlus Pentad Investments SA SKA:

„W imieniu spółki PowerPlus Pentad Investments S.A. SKA [Pentad], działając zgodnie z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa], niniejszym informuję, że w wyniku zawartej w dniu 7 października 2022 r. w alternatywnym systemie obrotu NewConnect transakcji pakietowej sprzedaży 300.000 akcji Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000711740 [Spółka, Stilo Energy], dotychczasowy udział Pentad w ogólnej liczby głosów w Stilo Energy zmienił się o co najmniej 1%.

Przed zbyciem ww. akcji Pentad posiadał 1.013.706 akcji Stilo Energy, co stanowiło 57,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 1.013.706 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 57,59% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu ww. transakcji zbycia akcji, Pentad posiada 713.706 akcji Stilo Energy, co stanowi 40,54% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do 713.706 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 40,54% ogólnej liczby głosów.

Nie istnieją podmioty zależne od Pentad posiadające akcje Emitenta.

Pentad nie posiada akcji w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Pentad nie posiada instrumentów finansowych dotyczących akcji Stilo Energy, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy.”

Jednocześnie Spółka informuje, że otrzymane zawiadomienia dotyczą transakcji na akcjach Emitenta, o których Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 32/2022. 

Przeczytaj również

Menu