RO EBI 4/2021 Raport roczny za rok obrotowy 2020 Stilo Energy S.A.

Raport roczny za rok obrotowy 2020 Stilo Energy S.A.

Zarząd Stilo Energy S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2020.
Emitent wskazuje przy tym, iż sprawozdanie finansowe za 2020 rok jak również sprawozdanie zarządu z działalności za ww. okres zostało sporządzone przed datą wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

Tym samym Spółka przekazuje w ramach niniejszego raportu rocznego również dodatkowy suplement do sprawozdania z działalności za 2020 rok zawierający wymagane ujawnienia określone przepisami § 5 ust. 6.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Mając powyższe na uwadze Emitent przekazuje w załączeniu:
a) roczne sprawozdanie finansowe Emitenta za 2020 rok;
b) noty objaśniające do rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za 2020 rok;
c) sprawozdanie zarządu z działalności Emitenta za 2020 rok;
d) sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za 2020 rok;
e) suplement do sprawozdania zarządu z działalności Emitenta, o którym mowa powyżej;
f) oświadczenie Emitenta w sprawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Piotr Siudak – Prezes Zarządu
  • Aleksander Czarniecki – Członek Zarządu
  • Krzysztof Żurowski – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI:

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu