RB ESPI 2/2021 Informacja nt. sprawozdania finansowego za 2020 r.

Informacja nt. sprawozdania finansowego za 2020 rok


Zarząd Stilo Energy S.A (“Spółka”) informuje, że w związku z ubieganiem się Spółki o wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G oraz L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu („NewConnect”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i złożonym do GPW wnioskiem o wprowadzenie ww. instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect, w celu eliminacji ewentualnej asymetrii informacyjnej przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego dane finansowe ze sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r., które zostało zbadane przez firmę audytorską BTFG Audit Sp. z o.o.
Jednocześnie Spółka informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego ww. akcje pozostają przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, natomiast od dnia wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku NewConnect raporty okresowe będą przekazywane zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu.

Postawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki:

Menu