RB ESPI 8/2022 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Treść raportu:

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 7 kwietnia 2022 roku do Spółki wpłynęło od Pana Piotra Siudaka sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta o następującej treści:

„Ja, niżej podpisany Piotr Siudak, działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), niniejszym informuję, że w związku z zarejestrowaniem w dniu 5 kwietnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000711740 (Spółka, Stilo Energy) o kwotę 636.330 zł w związku z emisją 63.633 akcji serii N (Podwyższenie Kapitału), zmianie uległ mój stan posiadania akcji Stilo Energy w kapitale zakładowym Spółki  i ogólnej liczbie  głosów w Spółce.

Przed Podwyższeniem Kapitału  posiadałem 171.200 akcji Stilo Energy co stanowiło 10,09% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniało do 171.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,09% ogólnej liczby głosów.

Po Podwyższeniu Kapitału  posiadam 171.200 akcji Stilo Energy co stanowił 9,73% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do 171.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,73% ogólnej liczby głosów.

Nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiających , które posiadają akcje Spółki.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)  Ustawy o ofercie.

Ponadto informuję, że posiadam 39.252 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających nie później niż w terminie 10 lat od daty ich przydzielenia do objęcia akcji serii K, wobec czego łączna suma liczby głosów z posiadanych przeze mnie akcji i ww. instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy wynosi 210.452, co stanowi 12,40% obecnego kapitału zakładowego Spółki oraz stanowi taki sam udział w aktualnej liczbie głosów. Z zastrzeżeniem ww. informacji nie posiadam innych instrumentów finansowych dotyczących akcji Stilo Energy, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy.”

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu