Raport bieżący EBI 12/2022 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stilo Energy S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r.

Data sporządzenia: 2022-06-07


Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2022 z 3 czerwca 2022 r. Zarząd Stilo Energy S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że do Spółki wpłynął wniosek od uprawnionego akcjonariusza PowerPlus Pentad Investments S.A. S.K.A. z siedzibą w Warszawie [PowerPlus, Akcjonariusz] o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki następującej sprawy wraz z projektem uchwały:

 • Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

W związku z w/w wnioskiem poniżej Spółka przekazuje rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2022 r. wraz odpowiednią modyfikacją numerów porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
  2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
  3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021;
  4) pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
  5) dalszego istnienia Spółki;
  6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
  7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia jednolitej ceny emisyjnej akcji serii K i skrócenia terminu realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B do dnia 30.09.2022r. oraz poprzez zmianę uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5 i nr 6 z 26 czerwca 2020r. oraz uchwały Walnego Zgromadzenia nr 2 z 2 grudnia 2020r.
 13. Podjęcie uchwał w związku ze splitem akcji w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C poprzez zmianę Uchwały nr 2 i nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C zastępujących warranty serii A
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki, w tym w zakresie zmiany kapitału docelowego, i przyjęcie tekstu jednolitego.
 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z otrzymanym wnioskiem Akcjonariusza Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia ZWZ oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przeczytaj również
Menu