Raport bieżący EBI 25/2022 Podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Stilo Energy S.A. w granicach kapitału docelowego.

Raport bieżący EBI nr 25/2022  

Data sporządzenia: 2022-12-05                                                                          

Treść raportu:                                                                                           

Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 grudnia 2022 r., po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej podjął w formie aktu notarialnego uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą Zarząd Spółki:

1) postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 17.603.480,00 zł (siedemnaście milionów sześćset trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych) do kwoty 19.403.480,00 zł (dziewiętnaście milionów czterysta trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych), to jest o kwotę 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych), 

2) postanowił, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt) 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 180.000 (stu osiemdziesięciu tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii O, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, które będą pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi (zwane dalej „Akcje Serii O”),

3) postanowił, że Akcje Serii O uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili ich wydania osobom uprawnionym, to jest:

a) w przypadku wydania Akcji serii O w okresie od początku roku do dnia dywidendy włącznie z tym dniem, uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym doszło do ich wydania;

b) w przypadku wydania Akcji serii O w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane;

c) przy czym jeżeli akcje Spółki w chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego będą podlegać dematerializacji, przez wydanie Akcji serii O rozumieć się będzie dokonanie w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego uprawnionego lub zapisani na rachunku papierów wartościowych uprawnionego (jeżeli Akcje serii O będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym).

4) Spółka zawrze umowy objęcia Akcji Serii O w trybie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 19 grudnia 2022 roku.

Ponadto zgodnie z Uchwałą pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii O. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii O leży w interesie Spółki.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii O zmienia się dotychczasową treść § 3 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.403.480,00 zł (dziewiętnaście milionów czterysta trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na:

1) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A,

2) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B,

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii C,

4) 205.000 (dwieście pięć tysięcy) akcji serii D,

5) 72.500 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii E,

6) 273.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji serii F,

7) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, –

8) 208.215 (dwieście osiem tysięcy dwieście piętnaście) akcji serii H,

9) 93.000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I,

10) 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji serii L,

11) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii M, –

12) 63.633 (sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści trzy) akcje serii N,

13) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii O,

– o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja. „

– ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii N oraz serii O zostaną pokryte wkładami pieniężnymi w wysokości odpowiadającej ich wartości nominalnej. Akcje serii F, serii G, serii H, serii I oraz serii L obejmowane będą w zamian za wkłady pieniężne nie niższe od ich wartości nominalnej. Nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii F, serii G, serii H, serii I oraz serii L ponad ich wartość nominalną (agio) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przeczytaj również

Menu