RB ESPI 5/2021 Zawarcie umowy kredytowej

Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd Stilo Energy S.A. [Spółka, Emitent] informuje o zawarciu w dniu 18 maja 2021 roku pomiędzy Spółką a Bankiem Pekao S.A. [Bank] umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego odnawialnego w łącznej kwocie 10 mln zł [Umowa].

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności, przy czym kwota 2,7 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki udzielonej Spółce przez BC Bidco sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu [BC Bidco, Pożyczkodawca], o której Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym. Członkiem Zarządu BC Bidco jest Pan Jerzy Rosnowski, będący członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Poza powiązaniami opisanymi powyżej oraz w punkcie 5.14.2 Dokumentu Informacyjnego nie występują powiązania między Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

Z kolei kredyt obrotowy odnawialny w kwocie 6 mln zł zostanie przeznaczony na finansowanie/refinansowanie zakupów towarów i materiałów, dzięki czemu Spółka zabezpieczy odpowiedni poziom zaopatrzenia magazynowego w celu płynnego obsłużenia przewidywanej dużej liczby realizacji, związanej z rosnącym popytem na instalacje fotowoltaiczne w II oraz III kwartale br. Okres dostępności ww. kredytu określono na 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy. Oprocentowanie obu ww. kredytów zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększonym o marżę Banku.

Zabezpieczenia spłaty ww. kredytów obejmują w szczególności oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc, gwarancję BGK Biznes Max w ramach portfelowej linii gwarancyjnej do 80% kwoty poszczególnego kredytu oraz zastaw rejestrowy na zapasach do produkcji paneli fotowoltaicznych i gotowych panelach fotowoltaicznych należących do Kredytobiorcy do sumy ubezpieczeniowej co najmniej 10 mln zł.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Przeczytaj również

Menu