RB ESPI 12/2021 Wybrane dane operacyjne dotyczące umów pozyskanych i zrealizowanych w II kwartale 2021 r.

Wybrane dane operacyjne dotyczące umów pozyskanych i zrealizowanych w II kwartale 2021 r.

Treść raportu:

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”, „Emitent”] w związku z zakończeniem w dniu 15 lipca 2021 r. procesu agregacji danych operacyjnych przekazuje do publicznej informacji wybrane dane dotyczące skali pozyskanych umów oraz zrealizowanych montaży przez Spółkę w okresie drugiego kwartału 2021 r. oraz narastająco.

1. Pozyskane umowy

W okresie od 01.04.2021 do 30.06.2021 Spółka pozyskała nowe umowy na realizację instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy wynoszącej 8 861 kWp _ang. kilo watt peak_. Dla porównania, w analogicznym okresie roku poprzedniego, łączna moc pozyskanych przez Emitenta zleceń osiągnęła poziom 7 591 kWp, co oznacza wzrost o blisko 17% r/r. W samym czerwcu 2021 r. Spółka zakontraktowała o ponad 23% kWp więcej niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego.

W ujęciu narastającym, na dzień 30.06.2021 łączna moc zakontraktowanych w 2021 r. zleceń Emitenta wyniosła 12 995 kWp. Wartość ta w porównaniu do analogicznego wyniku zanotowanego w roku poprzednim _12 446 kWp_ jest wyższa o ponad 4%.

Należy wskazać, że część przychodów związanych z realizacją powyższych umów zostanie rozliczona po zakończeniu II kwartału 2021 ze względu na przyjęte przez Spółkę konserwatywną politykę i zasady rachunkowości stosowane do realizowanych projektów, skutkujące rozpoznawaniem 100% przychodu dopiero po całkowitym wykonaniu instalacji fotowoltaicznej.

2. Zrealizowane montaże

W okresie od 01.04.2021 do 30.06.2021 Spółka wykonała montaże instalacji PV o łącznej mocy
6 144 kWp, co w ujęciu r/r jest wartością niższą o ok 17% wobec łącznej mocy 7 424 kWp instalacji zrealizowanych w tym samym kwartale 2020 r.

W ujęciu narastającym, na dzień 30.06.2021 Emitent zrealizował montaż instalacji o łącznej mocy
8 889 kWp, podczas gdy w tym samym okresie w roku poprzednim było to 11 682 kWp. Jest to wartość niższa o blisko 24% r/r.

Różnica w poziomie zrealizowanych zleceń była związana z chwilową niedostępnością wybranych produktów spowodowaną opóźnieniami w transporcie morskim, niezrealizowana kontraktacja II kwartału jest już zaplanowana do realizacji w III kwartale 2021 r.

Jednocześnie Emitent zwraca uwagę na fakt, iż każde z pozyskanych zleceń jest wyceniane w sposób indywidualny w zależności od zapotrzebowania i przyszłych oczekiwań inwestora względem projektowanej instalacji fotowoltaicznej, a także planowanych inwestycji komplementarnych jak np. pompa ciepła czy ładowarka samochodowa i tym samym Emitent wskazuje na możliwość wystąpienia rozbieżności w wysokości przychodów z tytułu instalacji jednostkowej wartości kWp w odniesieniu do poszczególnych rodzajów projektów.

Zarząd Spółki uznał przedstawione dane za istotne dla inwestorów i akcjonariuszy Emitenta w procesie dokonywania oceny bieżącej sytuacji Spółki oraz najbliższych perspektyw jej działalności. Dodatkową kwestią jest także wpływająca na działalność Spółki wysoka zmienność otoczenia biznesowego, w tym m.in. przepisów prawnych dotyczących branży.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że wraz z publikacją niniejszego raportu przystępuje do praktyki kwartalnego przekazywania do publicznej wiadomości informacji wskazanego powyżej zakresu danych dotyczących pozyskanych umów oraz zrealizowanych montaży przez Spółkę. Intencją Emitenta jest aby przedmiotowy raport był publikowany piętnastego dnia miesiąca, następującego po zakończeniu danego kwartału.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Przeczytaj również

Menu