Raport bieżący EBI 15/2023 Stanowisko GPW w sprawie braku wystąpienia przesłanek do wznowienia obrotu akcjami Spółki

Data sporządzenia: 2023-10-13                                                                          

Skrócona nazwa emitenta: Stilo Energy S.A.  

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. [„Spółka”] przekazuje stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w sprawie niespełnienia przez Spółkę przesłanek do wznowienia obrotu akcjami Spółki.

Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd GPW zasadami postępowania w odniesieniu do emitentów z rynku NewConnect i ASO Catalyst (np. pismo GPW z dnia 18 marca 2022 r. [https://newconnect.pl/obowiązki-informacyjne-emitentow]), którzy nie opublikują w terminie wymaganych raportów okresowych, podejmowana jest decyzja o zawieszeniu obrotu instrumentami finansowymi.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez biegłego rewidenta w sprawozdaniu z badania z 19 września 2023 r. nie było prawnych podstaw do podjęcia uchwały o przyjęciu przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, z uwagi na niespełnienie przez Spółkę przesłanek zastosowania MSSF przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Z kolei zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu („ASO”) emitenci papierów wartościowych notowanych w ASO GPW zobowiązani są do publikacji raportów rocznych zawierających roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta, czyli z obowiązującymi zasadami rachunkowości, co w przypadku Spółki oznacza Polskie Standardy Rachunkowości.

Reasumując GPW stoi na stanowisku, że Spółka w chwili obecnej nie spełnia przesłanek do wznowienia obrotu akcjami Spółki.

W związku z tym, wznowienie takie, przy założeniu braku wystąpienia innych przesłanek zawieszenia obrotu, możliwe będzie po publikacji przez Spółkę raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., który zawierać będzie sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę i zbadane przez biegłego rewidenta, czyli najwcześniej na początku 2024 roku. To z kolei skutkuje koniecznością podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie przyjęcia Polskich Standardów Rachunkowości jako podstawy prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od 01 stycznia 2023 r.,

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu — „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przeczytaj również
Menu