RB ESPI 5/2022 Informacja o zamiarze utworzenia odpisów aktualizujących w kwartalnym sprawozdaniu finansowych

Treść raportu:                                                                                                                         

Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w toku prac i analiz prowadzonych w procesie sporządzania sprawozdania finansowego za IV kwartał 2021 r., w dniu 4 lutego 2022 r. Emitent podjął decyzję o rozpoznaniu w ww. sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów na łączną kwotę ok. 0,86 mln zł oraz dodatkowo w ciężar wyniku za rok 2020 odpisu z tytułu wystąpienie istotnego błędu dotyczącego poprzedniego roku obrotowego w zakresie zapasów materiałów na kwotę ok. 0,23 mln zł.

Na wskazaną powyżej łączną kwotę odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów składa się: (i) kwota ok. 0,36 mln zł z tytułu zaliczek na dostawy oraz (ii) kwota ok. 0,49 mln zł z tytułu braku ekonomicznej użyteczności niektórych, niezakończonych kosztów prac rozwojowych.

Odpisy aktualizacyjne na łączna kwotę ok. 0,86 mln zł zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2021 r w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne” i wpłyną na wysokość wykazanego wyniku finansowego oraz wartości aktywów, natomiast kwota ok. 0,23 mln zł zostanie ujęta w ciężar wyniku za rok obrotowy 2020. Wskazane powyżej operacje o charakterze księgowym nie pogorszą płynności finansowej Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że wartość zakończonych pomyślnie prac rozwojowych w 2021 r. wyniosła ok. 2,9 mln zł.

Wysokość wskazanych powyżej odpisów ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie, a ich ostateczna wysokość zostanie przedstawiona w raporcie okresowym za IV kwartał 2021 r., którego publikacja zaplanowana jest na dzień 14 lutego 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Przeczytaj również

Menu