RB ESPI 16/2021 Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR STILO ENERGY S.A.

Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR STILO ENERGY S.A.

Treść raportu:

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 15 września 2021 roku do Spółki wpłynęło od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce tj. Prezesa Zarządu powiadomienie notyfikacyjne sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR dotyczące nabycia 1.400 akcji Spółki, którego treść stanowi Załącznik 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie w tym samym dniu Prezes Zarządu Emitenta przekazał Spółce powiadomienie notyfikacyjne dotyczące nabycia 708 akcji Spółki [Załącznik 2], które zostało przekazane w związku z powzięciem przez ww. osobę w dniu dzisiejszym informacji z domu maklerskiego o omyłkowym nieuwzględnieniu w zestawieniu rozliczonych transakcji o których Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 13/2021 wskazanych powyżej dodatkowych 708 akcji Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki:

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu