Raport bieżący EBI 23/2022 Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Data sporządzenia: 2022-11-03                                                                          

Treść raportu:                                                                                                          

Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 listopada 2022 r. powziął informację o dokonaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) rejestracji zmian Statutu dokonanych uchwałą nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zmiany Statutu.

Zgodnie z wnioskiem Spółki Sąd dokonał zmian Statutu Spółki polegających na zmianie §4, §5[1] §7, §13 i §14 oraz zmianie numeracji Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy numer „§ 5[1]” otrzymał nowy numer „§ 5”.

Zmiana § 4 Statutu Spółki polegała na nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.223.580,00 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż: 1) 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane nie później niż w terminie do dnia 30 września 2025 roku;

 2) 174.358 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.”

Zmiana § 5[1] Statutu Spółki polegała na nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

„1. Zarząd upoważniony jest w okresie do dnia 30 września 2025 roku podwyższyć kapitał zakładowy Spółki na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki poprzez emisję do 580.000 (słownie: pięciuset osiemdziesięciu tysięcy) akcji, których cena emisyjna będzie stanowić cenę nominalną akcji. 2. Zarząd może postanowić o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. Zarząd może emitować, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu warranty subskrypcyjne upoważniające do pierwszeństwa zapisu na akcje w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.

 4. Zarząd zgodnie z art. 446 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w formie aktu notarialnego. Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie z dniem ich objęcia.

 5. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”

Dokonuje się zmiany numeracji Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy numer „§ 5[1]” otrzymuje nowy numer „§ 5”.

Zmiana § 7 Statutu Spółki polegała na nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez:

1) emisję nowych akcji;

2) podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji.

2. Zmiana statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego wymagać będzie do dnia

31.12.2026 roku uzyskania większości 85% głosów reprezentowanych na danym Walnym

Zgromadzeniu Spółki, z tym z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej nie dotyczy podwyższenia kapitału

opłacanego w całości w ramach wkładów pieniężnych, z zachowaniem prawa poboru dla

obecnych akcjonariuszy, do kwoty maksymalnie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów

złotych) w okresie do dnia 31 grudnia 2024 roku. W okresie do dnia 31 grudnia 2026 roku może

nastąpić kolejne podwyższenie kapitału dodatkowo do kwoty maksymalnie 5.000.000,00 zł

(słownie: pięć milionów złotych). Łączny limit w okresie do dnia 31 grudnia 2026 roku wynosi

10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

4. Kapitał zakładowy może zostać obniżony poprzez obniżenie nominalnej wartości akcji lub

poprzez umorzenie części akcji.

5. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy.

6. Szczegółowe warunki i zasady umorzenia akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia.”

Zmiana § 13 ust. 3 pkt 7 Statutu Spółki polegała na nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

Statutu Spółki:

„7) udzielanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej lub podmiotami powiązanymi z którymikolwiek z ww. osób;”

Dodaniu §13 ust. 3 pkt 14 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

 „14) udzielanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% akcji lub ich podmiotami powiązanymi (pośrednio lub bezpośrednio, kapitałowo lub osobowo), przy czym w takim wypadku zgoda musi być udzielona przy zachowaniu kwalifikowanej większości głosów, tj. w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 lub 6 Członków kwalifikowana większość zostanie osiągnięta przy oddaniu 4 ważnych głosów za udzieleniem przez Radę Nadzorczą zgody, a w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 7 Członków dla osiągnięcia kwalifikowanej większości konieczne jest oddanie 5 ważnych głosów za udzieleniem przez Radę Nadzorczą zgody.”

Zmiana § 14 ust. 2 Statutu Spółki polegała na nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

„Zarząd Spółki liczył będzie od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję.”

Tekst jednolitym Statutu Spółki Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść Statutu Spółki: pobierz

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu