Raport bieżący ESPI nr 25/2022 Aktualizacja informacji nt. niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Spółki 

Data sporządzenia: 2022-08-04                                                                              

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.                 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.          

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2022 oraz 23/2022 w sprawie niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Stilo Energy S.A. ze strony Grupy Altkom S.A. [GA], Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, iż w związku z wygaśnięciem z końcem dnia wczorajszego oferty GA, o której Spółka informowała ww. raportami, w dniu dzisiejszym, tj. 4 sierpnia 2022 r. Emitent otrzymał od Powerplus Pentad Investments S.A SKA będącej akcjonariuszem Spółki posiadającym 690 084 akcji stanowiących 39,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz takiej samej liczbie głosów [Pentad, PowerPlus] pismo nt. aktualnego statusu rozpatrywania oferty GA przez akcjonariuszy objętych lock-up.

W otrzymanym piśmie Pentad poinformował, że „w związku z ofertą GA, Pentad zwrócił się do pozostałych 26 akcjonariuszy objętych umowami lock-up [27 akcjonariuszy objętych umowami lock-up posiada łącznie 1.460.739 głosów objętych umową lock-up] w sprawie wyrażenia gotowości do akceptacji oferty GA, gdzie podstawowym warunkiem realizacji oferty i dofinansowania Spółki przez GA jest osiągnięcie 60% akcji w kapitale zakładowym Spółki i anulowanie / odkupienie warrantów serii B [60% kapitału zakładowego z uwzględnieniem przyjęcia planu restrukturyzacyjnego = 1.104.209 akcji].

Przyjęcie oferty GA oznacza zgodę każdego z akcjonariuszy objętych umową lock-up na proporcjonalną sprzedaż 73,2766% posiadanych przez niego akcji objętych pulą lock-up.

Po odliczeniu akcji w posiadaniu Grupy Altkom [12.450 akcji]i po wydaniu GA przez PowerPlus 80.000 akcji objętych umową lock-up tytułem rozliczenia pożyczki udzielonej PowerPlus przez GA, liczba akcji do nabycia przez GA w celu uzyskania pakietu 60% akcji wynosi 1.011.759.

PowerPlus posiada 616.207 akcji objętych umową lock-up. Po odliczeniu 80.000 akcji objętych umową lock-up do przekazania GA tytułem rozliczenia udzielonej przez GA pożyczki w przypadku finalizacji transakcji, PowerPlus będzie miał 536.207 akcji objętych umową lock-up, z czego miałby zbyć 392.914 akcje [73,2766% z akcji objętych umową lock-up po rozliczeniu pożyczki zgodnie z jej warunkami].

W liście do akcjonariuszy objętych umowami lock-up Pentad przekazał stanowisko, że ostateczne rozwiązanie umów lock-up z kwietnia 2021 r. nastąpi wraz z realizacją transakcji, a także, że każdy z akcjonariuszy objętych umową lock-up proporcjonalnie sprzeda 73,2766% z posiadanych akcji objętych lock-up.

Do chwili obecnej 17 z 27 akcjonariuszy objętych lock-up [w tym PowerPlus] ustosunkowało się pisemnie lub ustnie do zapytania PowerPlus w sprawie oferty GA. Jeden z akcjonariuszy reprezentujący siebie i spółkę prawa handlowego [łącznie 53.043 akcje objęte umowami lock-up] odrzucił ofertę GA, 10 akcjonariuszy jeszcze nie zajęło stanowisko, bo nie udało się z nimi nawiązać kontaktu [urlop, nieaktualny adres e-mail, czy z innych powodów, itd.] [10 akcjonariuszy, o których mowa powyżej posiada łącznie 67.207 akcji objętych umowami lock-up], podczas gdy 16 akcjonariuszy, w tym PowerPlus [16 akcjonariuszy, o których mowa powyżej posiada łącznie 1.340.489 akcji objętych umowami lock-up] potwierdziło wstępną gotowość do akceptacji oferty GA przy założeniu, że wszystkie pozostające do ustalenia kwestie i wątpliwości związane z treścią oferty GA zostaną rozstrzygnięte i odpowiednio uwzględnione w strukturze i dokumentacji transakcyjnej.

Z w/w deklaracji – o ile Pentad prawidłowo zrozumiał deklaracje pisemne i ustne akcjonariuszy objętych umowami lock-up – wynika, że:

  • niedobór akcji z tytułu w/w odmowy dwóch akcjonariuszy wyniesie 38.868;
  • z punktu (1) wyżej wynika, że możliwe więc będzie nabycie przez GA 1.065.341 akcji, czyli 57,89% akcji Spółki, o ile każdy z pozostałych 10 akcjonariuszy przyjmie ofertę GA;
  • w przypadku zaś gdy 10 akcjonariuszy, o których mowa wyżej odmówi przyjęcia oferty, to dodatkowy niedobór akcji z tytułu takich ewentualnych odmów będzie wynosił 64.259 akcji, a łącznie niedobór wyniesie 103.127, czyli w takim przypadku możliwe będzie nabycie przez GA 1.001.082 akcji, czyli 54,4% akcji Spółki.

Pentad pragnie zauważyć, że nie jest upoważnionym do zabierania głosu w imieniu żadnego z pozostałych akcjonariuszy i że każdy z nich podejmie własną decyzję we własnym zakresie na podstawie własnego osądu biznesowego, ostatecznej dokumentacji transakcyjnej, struktury transakcji itd. Tym samym Pentad nie udziela żadnych zapewnień lub gwarancji, co do ostatecznych decyzji poszczególnych akcjonariuszy. Pentad zwraca uwagę na fakt, że niektórzy akcjonariusze występują w grupach kapitałowych, w których występują gremia decyzyjne, takie jak komitet inwestycyjny itd. i które prowadzą działalność regulowaną.”

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z ew. realizacją scenariusza opartego o realizację oferty otrzymanej od GA Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Emitent przypomina, iż Prezesem Zarządu Pentad jest Pan Alfonso Kalinauskas, który pełni jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu