RB EBI 18/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 grudnia 2021 r. na żądanie akcjonariusza Stilo Energy Spółka Akcyjna

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 23 listopada 2021 roku do Spółki wpłynęło od Akcjonariusza uprawnionego do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. PowerPlus Pentad Investments S.A. S.K.A. datowane na ten sam dzień żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 grudnia 2021 roku, godz. 12:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje załączniki do ww. żądania tj. i) proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 21 grudnia 2021 roku, ii) projekty uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 21 grudnia 2021 roku oraz iii) proponowaną nową treść statutu Spółki.
Mając powyższe na uwadze działając na podstawie na podstawie 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, 402(1)i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych (KSH), niniejszym zwołuje na dzień 21 grudnia 2021 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w budynku pod adresem ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk.
Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto Spółka przekazuje treść Opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów serii C oraz akcji serii J.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 1a, 1b 2 oraz 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jarosław Król – Prezes Zarządu
  • Piotr Kowalczewski – Członek Zarządu
  • Krzysztof Żurowski – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI:

Menu