RB EBI 6/2022 Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Treść raportu:                                                                                                                                                                                       

Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 5 kwietnia 2022 r. powziął informację o dokonaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 636.330 zł w związku z emisją 63.633 akcji serii N o wartości nominalnej 10,00 zł każda wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 21 stycznia 2022 roku oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z zarejestrowaną przez Sąd zmianą § 3 Statutu Spółki, aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.603.480 zł zł i dzieli się na 1.760.348 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda w tym: 180.000 akcji serii A, 50.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C, 205.000 akcji serii D, 72.500 akcji serii E, 273.000 akcji serii F, 150.000 akcji serii G, 208.215 akcji serii H, 93.000 akcji serii I, 215.000 akcji serii L, 150.000 akcji serii M oraz 63.633 akcji serii N.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 1.760.348.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu