Raport bieżący ESPI 39/2022 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce   

Data sporządzenia: 2022-12-30                                                                                                                       

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.   

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:                                                                                                                         

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 30 grudnia 2022 roku do Spółki wpłynęło od PowerPlus Pentad Investments S.A. SKA datowane na ten sam dzień zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta, którego treść Emitent przekazuje poniżej.

„W imieniu spółki PowerPlus Pentad Investments S.A. SKA [Pentad], działając zgodnie z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa], niniejszym informuję, że w wyniku rozliczenia w dniu 27 grudnia 2022 r. poza systemem obrotu dyspozycji z 10 grudnia 2022 r. transferu 60.000 akcji Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000711740 [Spółka, Stilo Energy], dotychczasowy udział Pentad w ogólnej liczby głosów w Stilo Energy zmienił się o co najmniej 1%.

Przed zbyciem ww. akcji Pentad posiadał 713.706 akcji Stilo Energy, co stanowiło 40,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 713.706 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 40,54% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu ww. transakcji zbycia akcji, Pentad będzie posiadał 653.706 akcji Stilo Energy, co stanowi 37,14% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do 653.706 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 37,14% ogólnej liczby głosów.

Nie istnieją podmioty zależne od Pentad posiadające akcje Emitenta.

Pentad nie posiada akcji w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Pentad nie posiada instrumentów finansowych dotyczących akcji Stilo Energy, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy.”

Przeczytaj również
Menu