Raport bieżący ESPI 35/2022 Zawarcie umowy na wykonanie farmy fotowoltaicznej     

Data sporządzenia: 2022-10-17                                                                          

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.   

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.         

Treść raportu:                                                                                                                         

Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje o zawarciu w dniu 17 października 2022 roku z klientem biznesowym [Zamawiający] umowy na zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej [Umowa].

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie na rzecz Zamawiającego farmy fotowoltaicznej na terenie nieruchomości gruntowej w województwie pomorskim o mocy ok. 700 kWp [ang. kilo watt peak].

Wynagrodzenie Emitenta za realizację przedmiotu Umowy wynosi ok. 2,7 mln zł netto.

Realizacja ww. inwestycji uwarunkowane jest procedurami administracyjnymi takimi jak przede wszystkim wydanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę i warunków przyłączeniowych w terminie do końca roku 2024 r. oraz uzyskanie przez Zamawiającego finansowania inwestycji.

Termin realizacji przez Spółkę przedmiotu Umowy przewiduje się w przybliżeniu w ciągu 12-16 miesięcy w zależności od procedur administracyjnych warunkujących rozpoczęcie inwestycji.

Zgodnie z Umową Spółka udzieli Zamawiającemu gwarancji produktowej na okres 15 lat.

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają z upływem 24 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu Umowy.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku zwłoki Emitenta w wykonaniu instalacji z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekraczać 10% wynagrodzenia brutto, a ponadto Umowa przewiduje zapłatę przez Spółkę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn zależnych od Spółki. Każda ze stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub wypowiedzenia nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

Przeczytaj również

Menu