Raport bieżący ESPI nr 23/2022 Aktualizacja informacji nt. niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Spółki

Data sporządzenia: 2022-07-27

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.         

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2022 w sprawie niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Stilo Energy S.A. ze strony Grupy Altkom S.A. [GA], Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 27 lipca 2022 roku otrzymał od Powerplus Pentad Investments S.A SKA będącego akcjonariuszem Spółki posiadającym 690 084 akcji stanowiących 39,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz takiej samej liczbie głosów [Pentad], informację o wpłynięciu w tym samym dniu do Pentad ze strony GA oświadczenie o przedłużeniu do dnia 3 sierpnia 2022 r. ważności niewiążącej oferty nabycia akcji oraz finansowania Emitenta, o której Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami Pentad, po przeprowadzeniu analiz oferty GA z punktu widzenia interesów Pentad jako akcjonariusza, jak również jej potencjalnego wpływu na Spółkę, uznał, że o ile nie pojawi się lepsza oferta w terminie do 2 sierpnia 2022 r. do godziny 10.00 przyjmie ofertę GA w sposób pozwalający GA osiągnąć 60% udział w kapitale zakładowym Spółki, pod warunkiem, że wszyscy akcjonariusze objęci umowami lock-up zgodzą się sprzedać 73,2766% z posiadanych akcji objętych lock-up [łącznie 1.011.759 akcji z 1.380.739 akcji objętych umowami lock-up] na rzecz GA na warunkach podanych przez GA w ofercie z 20 lipca 2022 r. Dodatkowym warunkiem przyjęcia oferty jest wyrażenie zgody przez posiadaczy warrantów serii B na ich anulowanie / odkupienie przez Spółkę.

W ramach powyższej transakcji Pentad z posiadanych 616.207 akcji objętych umową lock-up zamierza przekazać 80.000 akcji GA tytułem spłaty pożyczki i sprzedać 392.914 akcje (73,2766% z pozostałych 536.207 akcji objętych umową lock-up).

Emitent przypomina, iż Prezesem Zarządu Pentad jest Pan Alfonso Kalinauskas, który pełni jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu