RB ESPI 7/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.

Raport bieżący nr 7/2021             
Data sporządzenia: 2021-06-02 

Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”) działając na podstawie na podstawie art. 395, 399 § 1 w zw. z art. 402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych _KSH_, niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w budynku pod adresem ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk. Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Jednocześnie Spółka informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2020, którego przedstawienie i rozpatrzenie przewidziane jest w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad a przyjęcie w ramach punktu 9.3 planowanego porządku obrad zostanie przekazane w odrębnym raporcie bieżącym po ich sporządzeniu.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

ZAŁĄCZNIK:

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu