RB EBI 5/2022 Podsumowanie subskrypcji akcji serii N 

Treść raportu:                                                                                           

Zarząd Stilo Energy S.A [Emitent] przekazuje poniżej informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii N.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych miało miejsce w dniu 16 lutego 2022 r., natomiast do dnia 22 marca 2022 r. możliwe było przyjmowanie zapisów na akcje oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.

2) data przydziału instrumentów finansowych;
23 marca 2022 r.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
63.633

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;
n/d

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
63.633

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
10,00 zł

6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

  • datę powstania wierzytelności,
  • przedmiot wierzytelności,
  • wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
  • opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
  • podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

Akcje serii N zostały opłacone wkładem pieniężnym. 
b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

  • przedmiot wkładów niepieniężnych,
  • wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
  • podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

n/d

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
8 osób

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
8 osób

8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
2 osoby, którym przydzielono akcje serii N są podmiotami powiązanymi z emitentem. 6 osób, którym przydzielono akcje serii N nie są podmiotami powiązanymi z emitentem

9) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
n/d

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d) promocji oferty

– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat kosztów emisji i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w emisję akcji serii N.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu