Raport bieżący ESPI nr 29/ 2022 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce 

Data sporządzenia: 2022-09-15                                                                                                        

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.   

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:                                                                                                                         

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 15 września 2022 roku do Spółki wpłynęło od Baltic Global Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w imieniu którego działa Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. datowane na ten sam dzień zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta, którego treść Emitent przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), Baltic Capital TFI S.A. (dalej: „Towarzystwo”), działając w imieniu i na rzecz Baltic Global Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: „Fundusz”) niniejszym informuje o zmianie w posiadaniu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Stilo Energy S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”).

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

Zdarzeniem powodującym zmianę udziału było zawarcie przez Towarzystwo i Powerplus Pentad Investments spółka akcyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000356226 umowy sprzedaży akcji w dniu 9 września 2022 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 221 215 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 12,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 221 215 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 12,57% ogólnej liczby głosów. Do wyliczeń uwzględniono łączną liczbę 1 760 348 akcji i głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po zmianie udziału Fundusz posiada 134 798 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 7,66% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania łącznie 134 798 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 7,66% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki

Nie dotyczy.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy

Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczb głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Funduszu, po zmianie udziału w posiadaniu, posiada łącznie 134 798 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 7,66% ogólnej liczby głosów.”

Menu