RB EBI 13/2021 Zmiana osobowa w organach Spółki Stilo Energy Spółka Akcyjna (PLSTLNR00012)

Zmiana osobowa w organach Spółki Stilo Energy Spółka Akcyjna

Treść raportu:

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana osobowa w organach Spółki Stilo Energy Spółka Akcyjna (PLSTLNR00012)

16-09-2021 13:24:18 | Bieżący | EBI | 13/2021Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 16 września 2021 r. do Spółki wpłynęła od Pana Piotra Siudaka Prezesa Zarządu Spółki rezygnacja z pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki złożona z dniem dzisiejszej w związku ze zmianą pełnionej funkcji w Spółce. W dniu dzisiejszym Pan Piotr Siudak korzystając z osobistych uprawnień akcjonariusza dokonał, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki powołania siebie do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 17 września 2021 r.
Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. nowego Członka Rady Nadzorczej.

Pan Piotr Siudak posiada dyplom Master of Business Administration GFKM UG RSM Erasmus University, jest również absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kier. Zarządzanie Systemami IT oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał tyt. magistra ekonomii i finansów.

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
Piotr Siudak, Członek Rady Nadzorczej Stilo Energy S.A.
Data upływu kadencji: 15.12.2021 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
2019 r.- obecnie Stilo Energy S.A., prezes zarządu, członek rady nadzorczej,
2018 r.- 2018 r. Inelo Polska sp. z o.o. członek zarządu,
2018 r.- 2018 r. OCRK Polska Sp. z o.o. członek zarządu,
2016 r.- obecnie SDB Piotr Siudak
2012 r.-2017 r. Wakacje.pl, prezes zarządu, członek rady nadzorczej

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,
nie dotyczy

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,
nie dotyczy

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
nie dotyczy

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
nie dotyczy

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
nie dotyczy

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
nie dotyczy

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Aleksander Czarniecki – Członek Zarządu
  • Krzysztof Żurowski – Członek Zarządu

Przeczytaj również

Menu