Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A. – 30.06.2021

Zarząd STILO ENERGY S.A. z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000711740, posiadającej NIP 5851481657, REGON 369125767 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) kodeksu spółek handlowych informuje, że na dzień 30 czerwca 2021 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 12.00 w budynku pod adresem ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk.

Szczegółowy porządek obrad wraz precyzyjnym opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu jak również projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, znajdują się w załącznikach. 

Informujemy, że ogólna liczba akcji w Spółce i tym samym liczba głosów z tych akcji w dniu niniejszego ogłoszenia to 1.696.715.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ zostało opublikowane w dniu 02.06.2021 raportem bieżącym:

– ESPI nr 7/2021

– EBI nr 5/2021

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem:

walne.zgromadzenie@stiloenergy.pl

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu