Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw objętych proponowanym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2021 roku

Treść raportu:

Zarząd STILO ENERGY S.A. z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000711740, posiadającej NIP 5851481657, REGON 369125767 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art.400, art. 402(1) i art. 402(2) kodeksu spółek handlowych informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 roku Akcjonariusz Spółki uprawniony do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. PowerPlus Pentad Investments S.A. S.K.A. zgłosił Spółce na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych projekty uchwał dotyczących pkt 6, 7, 9, 10, 12, 13 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2021 r., a dotyczących:
a) Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu obowiązywania zobowiązania do nierozporządzania akcjami Spółki (lock-up) poprzez rozwiązanie umów lock-up z dniem 31 stycznia 2022 r.;
b) Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia jednolitej ceny emisyjnej akcji serii K w wysokości 10 zł i skrócenia terminu realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B do 31 stycznia 2022 r. poprzez zmianę uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5 z 26 czerwca 2020 r., uchwały Walnego Zgromadzenia nr 6 z 26 czerwca 2020 r. i uchwały Walnego Zgromadzenia nr 2 z 2 grudnia 2020 r.; c) Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4 z 26 czerwca 2020 r. i ustalenia jednolitej ceny emisyjnej akcji serii J w wysokości 10 zł;
d) Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 21 grudnia 2021 roku oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę̨ Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
e) Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 2 f) Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza przedstawione propozycje zmian do ogłoszonych przez Spółkę projektów uchwał mają na celu dostosowanie ich zapisów do wymogów Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w tym w szczególności umożliwienie realizacji emisji akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami, co obejmuje między innymi przesunięcie proponowanego dnia prawa poboru na dzień 21 stycznia 2022 r. Pozostałe z proponowanych modyfikacji mają charakter doprecyzowujący i w żaden sposób nie wpływają na istotę uchwał ogłoszonych przez Zarząd Spółki w dniu 23 listopada 2021 r.
W załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza.

Ogłoszenie o złożeniu powyższego wniosku zostało opublikowane w dniu 16.12.2021 raportem bieżącym:

EBI 19/21

ZAŁĄCZNIKI:

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu