Prezes Zarządu Stilo Energy S.A. zwiększa zaangażowanie i przechodzi do Rady Nadzorczej Spółki

Piotr Siudak – jeden z głównych akcjonariuszy Stilo Energy S.A., podmiotu działającego na polskim rynku fotowoltaiki, poinformował o przekroczeniu progu 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie w jego rękach znajduje się 171.200 szt. akcji, uprawniających do 10,09% głosów na WZ.

Jednocześnie, Piotr Siudak złożył także rezygnację z członkostwa w zarządzie Stilo Energy i na mocy uprawnień osobistych akcjonariusza dołączy do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Pierwsze transakcje, zwiększające posiadany pakiet akcji, Piotr Siudak zrealizował w sierpniu br., kiedy to nabył łącznie 10.100 szt. akcji. Wcześniej, posiadał on 159.700 szt. akcji, dających 9,41% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Dodatkowo, Piotr Siudak wskazał, że posiada także 42.076 warrantów subskrypcyjnych, przyznanych mu w ramach programu motywacyjnego obowiązującego w Stilo Energy.

W związku z tym, że niezmiennie wierzę w sukces Stilo Energy, spadek kursu akcji, który miał miejsce w ostatnim czasie, uznałem za dobry moment na powiększenie mojego dotychczasowego pakietu akcji. Chciałbym także podkreślić, że mimo obecnych trudności w naszej branży, Spółka stale się rozwija, realizując szereg inicjatyw, w ramach przygotowanego planu działania. Wierzę, że podjęte starania przyniosą oczekiwany efekt, a w konsekwencji powrót notowań akcji na wyższe poziomy – mówi Piotr Siudak, dotychczasowy Prezes Zarządu Stilo Energy S.A.

ZMIANA W ORGANACH SPÓŁKI

Niedługo po zwiększeniu posiadanego pakietu akcji, Piotr Siudak złożył rezygnację ze sprawowanej do tej pory funkcji prezesa zarządu Stilo Energy. Pozostanie jednak w organach Spółki, przechodząc z dniem 17 września br. do składu jej Rady Nadzorczej.

– Zdecydowałem się skorzystać z ustanowionego uprawienia osobistego, które pozwala mi na powołanie jednego członka Rady Nadzorczej Stilo Energy. Uznałem swoją kandydaturę za najlepszą z uwagi na to, że bardzo dokładnie znam sytuację Spółki i chciałbym nadal wspierać ją swoją wiedzą i doświadczeniem. Ponadto, z uwagi na zaistnienie rozbieżności w zakresie wizji rozwoju Stilo Energy pomiędzy mną jako prezesem zarządu, a jej głównymi Akcjonariuszami, postanowiłem dać szansę na realizację innej ścieżki rozwoju, zachowując jednocześnie możliwość nadzoru nad postępem w tym zakresie, a także służąc wsparciem i posiadanym know-how – wyjaśnia Piotr Siudak.

Zgodnie ze statutem, zarząd Spółki musi liczyć co najmniej dwóch członków, co oznacza, że w chwili obecnej organ ten może nadal realizować swoje zadania.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu